Литературата на Народна република България (1946–1990)

Поредицата Литературата на НРБ се публикува в рамките на научно-изследователската програма на департамент "Нова българистика" на НБУ "Литературата на Народна република България (1946-1990)". Програмата има амбицията да опише, реконструира и изследва авторски присъствия, архив, структури, институции, текстове и контексти, които да очертаят и прояснят литературата, литературното поле и литературния живот в периода на Първата българска република или на Народна република България - времето между 1946 и 1990 г.

Поредицата Червено на бяло: Литературен архив на НРБ се стреми да запълни съществена част в днешното (не)знание за литературата на Народна република България (1946-1990). Представя важни проблемни зони, реконструирани чрез издирвания в архивни фондове и в периодични издания. Изгражда общи историко-културни контексти - средищни за литературната история на българския комунизъм.

В поредицата се обнародват непознати или по-малко познати архивни материали, формират се нови тематични ядра за изучаване на българската литература от втората половина на ХХ век, гради се документалният фундамент на следващи изследователски практики.

Поредицата Алтернативният канон: Творбите е поредица, реализирана от департамент "Нова българистика" на НБУ, която описва и анализира знакови книги, очертаващи профила на един алтернативен канон в българската литература от времето между 1946 и 1990. Това е ангажимент, който пренасочва изследователския фокус - от авторите към техните текстове, за да потърси "повече литература" в литературната история и за да представи нови и цялостни тълкувания на онези творби от епохата на Народна република България, които с опозитивната си различност променят българската литература, а заедно с нея - българския човек и българския свят.

Библиотека Присъствие представя критически портрети на писатели, белязали с творчеството и поведението си българската литература от втората половина на ХХ и началото на ХХІ век. Знакови имена, фокусирали вниманието върху себе си и своето литературно наследство. Сред тях личат фигури, които изграждат профила на един алтернативен канон, противопоставен на официалния социалистически реализъм, но и автори, оставили противоречиви следи, представителни за официалната доктрина и литературно-политическа система в НРБ. Паметни присъствия, които предизвикват серии от разнообразни интерпретации.