Фигури на прехода

Оттук можете да свалите книгата безплатно като PDF.

Настоящото издание е резултат от научно изследване, проведено в рамките на проекта „Преходът след 1989 г. – интерпретации на историческата промяна, социалния опит и културната памет в съвременната българска литература“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ – МОН.

Основният фокус е върху тенденциите в популярна култура в България през последното десетилетие на ХХ век, разкриващи се при проучването на медийната публичност и в частност – на няколко от най-популярните български всекидневници. Важни за работата са публикуваните в тях материали, отнасящи се до литературата и киното, а един от акцентите е поставен върху читателската/зрителската рецепция, както и върху ролята на тези медии за изграждане и установяване на определени представи в социалната публичност.